Loading Udalosti
  • This event has passed.

Vzdelávací program SACE 2018:

Charakteristika – seminár nároky podľa FIDIC všeobecných zmluvných podmienok:

Seminár nároky podľa FIDIC, ktorý sa zaoberá problematikou prípravy a obhajoby zmluvných nárokov podľa červenej a žltej knihy zmluvných podmienok FIDIC. Jednodňové školenie sa uskutoční 16. februára 2018 v Bratislave. Lektorom semináru FIDIC je Ing. Ivan Brlej – konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o.. Je zároveň členom prezídia SACE, či Registra rozhodcov. Taktiež je autorom mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka.

 

“Tento  vysoko špecializovaný seminár sa zaoberá problematikou riadenia nárokov (Claims Management). Úlohou riadenia nárokov je sledovanie nákladov, identifikovanie naviac prác, predchádzanie sporom a nárokom druhej (prípadne iných strán), príprava  nárokov proti druhej strane a obhajoba proti nárokom podaných druhou stranou.

Nevyhnutným predpokladom pre úspešné riadenie nárokov je hlavne výborná znalosť zmluvných podmienok. Ďalej je to schopnosť rozoznať dopad na cenu z dôvodu zmeny okolností a podmienok oproti tým aké boli predpokladané v zadaní súťažných podkladov.

Riadenie nárokov (Claims Management) je na Slovensku ešte nedostatočne rozvinutá a docenená veda. Prax ukazuje, že na stavbách sa neplnia základne požiadavky zmlúv ohľadne oznámenia nárokov, vedenia zmluvou vyžadovaných záznamov, vydávania pokynov na zmenu alebo schvaľovania zmien. Dôsledkom takéhoto stavu sú zbytočné spory a práce, ktoré boli v dávnej minulosti vykonané, ale dodnes nie sú jednoznačne ocenené a preplatené.

Ďalším nedostatkom v praxi je samotná príprava dokumentácie nárokov a zmien, hlavne ich zmluvné zdôvodnenie oprávnenosti a aj samotné ocenenie zmien a nárokov. Je potrebné si uvedomiť, že riadenie nárokov vo veľa prípadoch rozhoduje o zisku alebo strate projektu a preto si vyžaduje náležitú pozornosť.“

Účastnícky poplatok na seminár nároky podľa FIDIC:

cena účastníckeho poplatku 200 € bez DPH.

Riadni členovia SACE majú nárok na 40% zľavu z účastníckeho poplatku. Prihlasovanie bolo ukončené. ĎAKUJEME všetkým za prejavený záujem a tešíme sa na stretnutie na nejakej ďalšej akcii SACE.

Certifikácia:

Úspešný absolvent bude umiestnený do zoznamu absolventov semináru nároky podľa FIDIC, ktorý organizuje SACE. Zoznam certifikovaných absolventov